EJENDOMME | TESTAMENTER | ÆGTEPAGTER | PRISLISTE | KONTAKT | PLIGTMÆSSIGE OPLYSNINGER

Advokat Allan Olsson
Valdemarsgade 1B
1665 København V
Telefon 59186555
E-mail ao@iusmerc.dk

Jeg driver et enkeltmandsfirma uden klientkonto.
Andersen Advokater er etableret på følgende adresse:
Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
Jeg er dækket af advokatansvarsforsikring tegnet i Forsikringsselskabet Codan.

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af mig, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk